รับจากสังคม คืนสู่สังคม / Take from society, give back to society
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบเก้าอี้จำนวน 100 ตัว ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมีตัวแทนจากเทศบาลตำบลมะขามคู่ร่วมรับมอบ  อีกทั้งบริษัท ฯ ยังมอบเตียงผู้ป่วยและเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  โดยทั้ง 2 กิจกรรมทางบริษัท ฯ มอบให้ไว้เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ  ตามปรัชญาขององค์กร " รับจากสังคม คืนสู่สังคม "

On September 28, 2023, Mr. Anand Rotchanamethin, the Director of Organizational Sustainability Management and Development of Aeroflex Company Limited.  represented the management in donating 100 chairs to the village headman of Village No. 2, Makham Khu Subdistrict, Nikhom Phatthana District, Rayong Province, with representatives from Makham Khu Subdistrict Municipality attending to receive the donation.  In addition, the company also provided patient beds and oxygen generators to Makham Khu Subdistrict Health Promoting Hospital in Nikhom Phatthana District, Rayong Province. Both activities are donated by the company for the benefits of the surrounding communities according to the organization's philosophy, "Take from society, give back to society."