แอร์โรเฟลกซ์ ได้รับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร / AEROFLEX received the Certificate of Circular Economy Management System
บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและมีความสอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ (BCG Model) ส่งผลให้ บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 32 บริษัท เข้าร่วมโครงการวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง “ การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  คณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ   และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กร  ตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (มตช.2 เล่ม 2) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( Thailand Institute of Scientific and Technological Research ) เป็นผู้ตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด

Aeroflex Company Limited realizes the importance of creating new innovations in order to create value in business operation, which is consistent with the plan to drive Thailand's economic development according to BCG Model, and resulting in Aeroflex Company Limited being selected as 1 of 32 companies participating in this research project.  The research project is conducted by the Capital Management Agency for increasing the country's competitiveness, and by the Office of the National Council for Higher Education, Science, Research and Innovation Policy under the subject: “Development of the system for inspection and certification of the organization's circular economy management system to push forward the country's circular economy policy” by the courtesy of the Research Center for Environmentally Friendly Business Strategies, Faculty of Environment Kasetsart University, the project advisor.  Aeroflex Company Limited is the first company in Thailand certified in circular economy management according to the circular economy management system standard requirements (MTC.2 Volume 2) set by the Industrial Standards Institute (TISI) under the Ministry of Industry. Thailand Institute of Scientific and Technological Research is the compliance auditor in this project.