บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด > หน้าแรก
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

More
6

6


แอร์โรเฟลกซ์ มอบงบประมาณสนับสนุนการศึกษา / AEROFLEX provides the budget to support education
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  โดยคุณอนันท์  โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบทุนการศึกษาและงบประมาณสนับสนุนครูอัตราจ้างพิเศษให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยมี คุณออมทรัพย์  คำทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020 

 

On October 7, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, as the Executive Representative, provides the budget to support education to Self-Built Community School, Rayong Province 7 in Makhamkhu Sub-district, Nikhom Phatthana District, Rayong Province, in amount of 120,000 baht to Mrs. Aom-sap Khamthongkaew, Director of  Self-Built Community School, Rayong Province 7. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.

แอร์โรเฟลกซ์ ได้ใบรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ / AEROFLEX received the Certificate of Water Footprint for Products
เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2563  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์  โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรให้การรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จากคุณภานุวัฒน์   ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน "ECO INNOVATION FORUM 2020" ประจำปี 2563  จัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพ ฯ

On September 24, 2020, Aeroflex Co., Ltd. by Mr.Anand Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department, as the Executive Representative, was invited to receive the Certificate of Water Footprint for Products from Khun Panuwat Triyangkulsri, Deputy Permanent Secretary in the Thai Ministry of Industry at the Event " ECO INNOVATION FORUM 2020 " organized by The Water and Environment Institute for Sustainability at Bangkok International Trade and Exhibition Centre, Bangna Bangkok.

Aeroflex USA, Inc สหรัฐอเมริกา ได้รับ Healthy Business Certification ปี 2020 / Aeroflex USA, Inc at United States of America received the Healthy Business Certification 2020
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 Aeroflex USA, Inc สหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) ได้รับประกาศนียบัตร Healthy Business Certification ปี 2020 เพื่อแสดงว่า Aeroflex USA, Inc สหรัฐอเมริกา มีแผนการป้องกันโรคในสถานประกอบการ ตามแนวทางที่กำหนดโดย องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization: WHO)/ ศูนย์ควบคุมโรค (The Center for Disease Control: CDC) และสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health Administration: OSHA) สหรัฐอเมริกา จัดโดย Tennessee Chamber Of Commerce & Industry

On August, 2020, Aeroflex USA, Inc at United States of America, a subsidiary of the Eastern polymer Group (EPG) received the Healthy Business Certification 2020. This Certification allows Aeroflex has a disease prevention plan that meets guidelines set forth by The World Health Organization: WHO, The Center for Disease Control: CDC and Occupational Safety and Health Administration: OSHA. This 2020 Certification was earned through participation in workshops conducted by Tennessee Chamber Of Commerce & Industry.