นโยบายความปลอดภัย


TIS 18001 : 2011


นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

    บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตยางฉนวน และ ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงานทุกระดับในองค์กร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้...รายละเอีดเพิ่มเติม>>