นโยบายการบริหารจัดการพลังงาน


ISO 50001 : 2011


นโยบายการบริหารจัดการพลังงาน

    บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 111/7 , 111/11 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ดำเนินธุรกิจผลิตฉนวนยางและผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ตระหนักถึงความสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดการพลังงาน รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติดำรงไว้ซึ่ง สิ่งแวดล้อมที่ดีและเพื่อลดต้นทุนในการผลิต มีการวัดผล โดยให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมและถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน...รายละเอียดเพิ่มเติม>>