คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO)Certificate

คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO)

    จากแนวทางนโยบายที่มุ่งการส่งเสริมการผลิต การลงทุน เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( Green Supply Chain /Green Value Chain ) ตลอดจนการพัฒนาขีดความ สามารถของผู้ประกอบการ ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางนโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบสนองนโยบายดังกล่าวด้วยการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของภาคอุตสาหกรรม...รายละเอียดเพิ่มเติม>>