ร่วมสร้าง ”ภูมิคุ้มกันหมู่” ต่อต้าน โควิด-19 / Joins to create group immunity against COVID-19

ด้วยทางฝ่ายบริหารมีความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร ยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า บริษัทคู่ค้า ทางบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด จึงประสานงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้กับพนักงานเพื่อสร้างภูมิต้านทานเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม  2564  ณ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ และ โรงพยาบาล กรุงเทพระยอง  นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังร่วมบริจาควัคซีนให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 10% จากยอดการจองเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน  แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแก่ภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์  ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นโดยลำดับ


 

Due to the management team concerned about the health of the personnel, and wanted to raise to the highest level of safety for all employees, including to build confidence and trust for the customers & partner companies, Aeroflex Co., Ltd. has coordinated with Chulabhorn Royal College to procure the Sinopharm Vaccine to vaccinate for the employees in order to create group immunity against COVID-19 on July 15-17, 2021 at Paolo Hospital Samut Prakan and Bangkok Hospital, Rayong.  In addition, the company also donated 10% of the vaccine bookings to Chulabhorn Royal College to help the underprivileged to access vaccines and to show the social responsibility to help alleviate the burden on the government and the medical personnel. This is to enable Thailand to have economy recovery faster, respectively.