เติมเสบียงต่อเนื่อง AEROFLEX หนุนหมอสู้ภัย “โควิค” / Continuing the 2nd month with Project AEROFLEX Joining Hands to Fight Covid-19

ต่อเนื่อง ! เดือนที่ 2  กับโครงการ AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19”   ส่งกำลังใจผ่านการส่งมอบอาหารปลอดภัยอิ่มอร่อยระดับโรงแรม เป็นประจำทุกเดือน พร้อมรับประทานได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อ ช่วยเสริมกำลังกายและเป็นขวัญกำลังใจ ให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและต่อสู้กับไวรัสโควิดได้อย่างเต็มกำลัง  โดยในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้:

–วันที่ 2/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.กลาง

-วันที่ 7/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนามพลังแผ่นดิน

-วันที่ 9/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.ตากสิน

-วันที่ 14/6/64 มอบอาหารกล่อง 100 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับหน่วยฉีดวัคซีน อาคารจัตุรัสจามจุรี

-วันที่ 16/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.ราชวิถี

-วันที่ 18/6/64 มอบอาหารกล่องจำนวน 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.วชิรพยาบาล

-วันที่ 21/6/64 มอบน้ำดื่ม AEROFLEX /AERO-ROOF จำนวน 170 แพ็ค (2,040 ขวด) ให้กับ รพ.สงฆ์

-วันที่ 21/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่องจำนวน 200 กล่อง ให้กับ รพ.สงฆ์

-วันที่ 23/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี)

-วันที่ 25/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

-วันที่ 28/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สมุทรปราการ

-วันที่ 30/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.บางพลี และ รพ.บางบ่อ

*ทั้งนี้ AEROFLEX ยังคงเดินหน้าส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง


Continuing the 2nd month with Project AEROFLEX Joining Hands to Fight Covid-19 by supporting safe and delicious hotel’s grade food every month.  The food is ready to eat with convenience and don’t have to waste time shopping. It also helps to strengthen the body with good morale, so everyone can take care of the patients and fight the covid virus with full strength. In June 2021, food has been delivered to various hospitals as follows:

– June 2, 2021: Donated 200 food boxes with AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Klang Hospital

– June 7, 2021: Donated 200 food boxes with AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Field Hospital (Power of the Land)

– June 9, 2021: Donated 200 food boxes with AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Taksin Hospital

– June 14, 2021: Donated 100 food boxes with drinking water to vaccination service unit at Chamchuri Square Building

– June 16, 2021: Donated 200 food boxes with AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Rajavithi Hospital

– June 18, 2021: Donated 200 food boxes with AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Vajira Hospital

– June 21, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with 2040 bottle AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Priest Hospital

– June 23, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Priest Hospital

– June 23, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Chakri Naruebodindra Hospital (Bangplee)

– June 25, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Field Hospital (Dhonburi Rajabhat University Samutprakan)

– June 28, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Samutprakan Hospital

– June 30, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Bangplee Hospital and Bangbo Hospital

AEROFLEX is still going forward to deliver food to medical personnel in hospitals continuously.