แอร์โรเฟลกซ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง / AEROFLEX joins to fight COVID-19 by providing medical equipment to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital > Aeroflex Company Limited
แอร์โรเฟลกซ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง / AEROFLEX joins to fight COVID-19 by providing medical equipment to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 73,000.00 บาท โดยมี นางราตรี  กอเซ็ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่และ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 เป็นผู้รับมอบซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020
 

On July 2, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative, provides the much-needed and lacking medical equipment to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital in NikomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 73,000.00 baht to Mrs. Ratree Kossem Director of MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital and Dr.Aphichat Rodsom Public helth communication area 6. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.