Articles

Entries for July 2014

ฉนวนความร้อนที่ทำจากสารโพลีเมอร์
ในปัจจุบันการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นทุกขณะ พลังงานความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถลดการสูญเสียได้มากเพียงแต่หุ้มด้วยฉนวนความร้อน (Thermal Insulation)

:
การป้องกันการเกิดหยดนํ้าบนผิวฉนวนที่หุ้มท่อนำความเย็น
ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้นมีการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารกันมาก และกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาคารสูง ปัญหาการเกิดหยดน้ำ(Condensation)

:
นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจนั้นรุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะขนาดใด ประเภทใดต่างต้องสร้างหนทางหรือวิธีการที่จะโดดเด่นโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

: