Articles
ชนิดของท่อส่งลมสำเร็จรูปในระบบปรับอากาศ

ท่อส่งลมสำเร็จรูป Galvanized Steel Duct(GI-Duct) และ Pre-Insulated Duct (PID)